آموزش عالی فرصت شغلی ایجاد می‌کند؟

آموزش عالی فرصت شغلی ایجاد می‌کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوانمرد، معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در خصوص آموزش و مهارت در میزگرد تخصصی هم‌نورد، گفت: در کشورهایی مانند آلمان و اتریش مسیر مهارت در حوزه آموزش مشخص است. به این ترتیب افراد ۳ سال آموزش تئوری دارند و ۳ بعد از آن