دانشگاه محقق اردبیلی تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد

دانشگاه محقق اردبیلی تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد

به گزارش ایسنا، روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد. در بخش‌هایی از بیانیه روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی آمده است: بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی است که به فرمان امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای دفاع از اسلام، انقلاب و پاسداری از اصول تغییرناپذیر نه شرقی