زیرساخت کامل نسخه‌پیچی الکترونیکی مهیا نیست

زیرساخت کامل نسخه‌پیچی الکترونیکی مهیا نیست

منصور جعفری نمین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است در مدت ۲ سال سامانه جامع نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه‌پیچی الکترونیکی را به عنوان اصلی‌ترین عنصر تسهیل ارائه خدمات پزشکی فراهم و مهیا کند. وی تصریح کرد: متأسفانه ۲ قسمت اول این زیرساخت اعم