جایگاه خانواده در نظام تربیتی و دینی ایران

جایگاه خانواده در نظام تربیتی و دینی ایران

کارشناس بین‌الملل معاونت امور زنان ریاست جمهوری، با اشاره به ضرورت تدوین برنامه جنبش جهانی تعهد به خانواده، گفت: نهاد خانواده در نظام تربیتی و دینی ایران جایگاه رفیعی دارد.