مراکز درمانی باید با بیمه های پایه قرارداد ببندند

مراکز درمانی باید با بیمه های پایه قرارداد ببندند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون بودجه، تمامی ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی؛ ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند. با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمام

تبلیغات متنی