سرمربی‌گری محسنی‌نیا در کشتی پهلوانی تهران/ آب و برق زورخانه‌ها رایگان شد

سرمربی‌گری محسنی‌نیا در کشتی پهلوانی تهران/ آب و برق زورخانه‌ها رایگان شد

به گزارش ایسنا، طی حکمی از سوی مهنـدس امیـر عــرب رئیس هیئت ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان تهران آقای کاظم محسنی‌نیا بعنوان سرمربی تیمهای منتخب کشتی پهلوانی هیئت تهران منصوب شد و حکم ایشان به نامبرده اعطاء گردید. لازم به ذکر است چندین دوره قهرمانی کشتی پهلوانی کشور و مربیگری تیمهای منتخب استان در