8 راهکار مفید جهت بهبود و درمان بی خوابی

8 راهکار مفید جهت بهبود و درمان بی خوابی

راهکارهای مفید جهت درمان بی خوابی یکی از مهمترین شاخص ها و فاکتورهای مهم در سلامتی هر شخص زمان و کیفیت خواب هر فرد است. همانطور که می دانیم هر فرد در شبانه روز حدودا 8 ساعت به خواب نیاز داشته و بهترین زمان آن خوابیدن در شب است. در صورتی که این چرخه به