مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع - برگزیده ها