مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان - برگزیده ها