تبیین شاخص های توسعه انسانی با رویکرد پیشرفت اسلامی ایرانی

تبیین شاخص های توسعه انسانی با رویکرد پیشرفت اسلامی ایرانی

به گزارش ایسنا، متن یادداشت علیرضا شکیبایی فر به این شرح است: توسعه انسانی و رفاه بشری جایگاه اساسی در مفهوم توسعه اسلامی دارد. در واقع بر اساس تحقیقات اندیشمندان اسلامی، هدف شریعت اسلام ارتقاء رفاه نوع بشر بوده که در بردارنده مصادیق عدالت، صداقت، عزت نفس، آموزش و سواد و توجه به مال و

تبلیغات متنی