برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در سالجاری

برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در سالجاری

به گزارش ایسنا، امرائی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده احزاب، با اعلام این خبر گفت: امروز در این جلسه گزارش دبیرخانه درخصوص روند اجرایی و پیگیری های بعمل آمده در ارتباط با مصوبات کمیسیون مبنی بر الزام و مسئولیت قانونی احزاب درخصوص ارائه به موقع مستندات برگزاری مجامع عمومی جهت رسیدگی کمیسیون

تبلیغات متنی