مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی - برگزیده ها