مدیر تیم‌های ملی کاراته معرفی شد

مدیر تیم‌های ملی کاراته معرفی شد

به گزارش ایسنا، با حکم سید حسن طباطبایی سعید نیکوخصلت به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته منصوب شد. در حکم سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته در حکمی، سعید نیکوخصلت را به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته منصوب کرد. عضویت در تیم‌های ملی کاراته و دارنده‌ اولین نقره‌ کاتای جوانان و اولین نقره‌ کاتای تیمی