“آمریکای لاتین” و الزامات پایان بخشیدن به یک غفلت چندین ساله

“آمریکای لاتین” و الزامات پایان بخشیدن به یک غفلت چندین ساله

 به گزارش ایسنا، روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین در عرصه های سیاسی و اقتصادی در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده که اوج آن را در دولت نهم و دهم در سال‌های  1384 تا 1392 شاهد بودیم. ایران در آن سال ها، در روابط ‌اقتصادی‌ خود با کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین به متنوع‌ سازی

تبلیغات متنی