محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین - برگزیده ها