محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم‌بینایان - برگزیده ها