تبیین تأثیر معنویت بر زندگی وجه تمایز «سند الگو» با دیگر اسناد فرادستی است

تبیین تأثیر معنویت بر زندگی وجه تمایز «سند الگو» با دیگر اسناد فرادستی است

به گزارش ایسنا، واعظ زاده که در جمع اعضای دو اندیشکده معنویت و سیاست سخن می‌گفت در خصوص توجه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به معنویت گفت: برخلاف ساختارهای معمول برنامه ریزی، در مرکز  الگو، اندیشکده مستقلی با عنوان اندیشکده معنویت تأسیس شده،  تا هم مفهوم معنویت را تبیین کند و هم رابطه آن را با