روحم همراه با فرزند سندروم داونم رشد کرد

روحم همراه با فرزند سندروم داونم رشد کرد

ایسناپلاس: مادرها شبیه وطن‌اند. هم به موقع خستگی‌شان و هم در روزهای سرزندگی خواستنی هستند. اما در هر دو موقعیت خستگی و سرزندگی هم وطن و مادرها هر دویشان فدای ما می‌شوند. مادران بسیاری هستند که تجربه مادری‌شان متفاوت است. به جز مشغله‌ها و سختی مادری برای کودک خاص‌شان؛ آنچه لحظات مادر بودن‌شان را متفاوت

تبلیغات متنی