نقش هیأت امنای صرفه جویی ارزی در تجهیز بیمارستان کودکان حکیم

نقش هیأت امنای صرفه جویی ارزی در تجهیز بیمارستان کودکان حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو صادق‌نیت، درباره جزئیات راه اندازی بیمارستان کودکان حکیم، اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت شهر تهران به ویژه در منطقه جنوبی نقش این بیمارستان در ارائه خدمات به شهروندان بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: نکته دیگر در ساخت بیمارستان کودکان حکیم در جنوب غرب تهران، ترکیب جمعیتی منطقه