بررسی سودآور شدن باغات برای مالکان با حفظ درختان

بررسی سودآور شدن باغات برای مالکان با حفظ درختان

به گزارش ایسنا، پرویز سروری در حاشیه برگزاری نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران در خصوص اصلاح مصوبه مربوط به باغات در شورای عالی استانها گفت: امروز موضوع مهمی را در دستور کا رداریم. متاسفانه تصمیم غلطی که در شوراهای قبلی گرفته شد موجب شد که از سال گذشته حتی یک مورد