انجام سونوگرافی «ایران» در اواخراسفندماه

انجام سونوگرافی «ایران» در اواخراسفندماه

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست  بهرامعلی ظاهری گفت: جفت‌گیری موفق “ایران” و “فیروز” در ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ثبت و تائید شده است ولی ما بدون سونوگرافی نمی‌توانیم درباره باردار بودن یا نبودن “ایران” نظر قطعی بدهیم و ما می توانیم در صورت صدور مجوز برای سونوگرافی، ۴۵ تا ۵۰