الکساندرلاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه - برگزیده ها