۹۰۰ هزار واحد خالی در کشور متعلق به بانک‌ها - برگزیده ها