۸۰ کیلوگرم آلوچه و لواشک فاسد معدوم شد - برگزیده ها