۶۰۰ پایگاه واکسیناسیون از سوی بسیج در کشور فعال است - برگزیده ها