۵ پاراتیرانداز به اردوی آمادگی دعوت شدند - برگزیده ها