۵۱ هزار تخت بیمارستانی در کشور آماده بهره برداری است - برگزیده ها