۵۱ ایستگاه اورژانس هوایی در کشور وجود دارد - برگزیده ها