۵۰ روستا در اندیکا نیاز به بازسازی دارند - برگزیده ها