۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان مسکن واریز شد - برگزیده ها