۴۹ میلیون ایرانی علیه کرونا واکسینه شده اند - برگزیده ها