۴۳ سال قبل؛ هدیه روس‌ها و پهلوی‌ها به زائران امام هشتم - برگزیده ها