۳۳ پروژه اقتصادی و تولیدی کشاورزی در اردبیل افتتاح شد - برگزیده ها