۳۰ درصد بیماران کرونایی بعد از یک سال بهبودی کامل نمی یابند - برگزیده ها