۲ کشته و تخلیه هزاران خانه در حریق جنگلیِ کالیفرنیا - برگزیده ها