۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار ایرانی ۳ دوز واکسن کرونا زده اند - برگزیده ها