۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند - برگزیده ها