۱۷ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند - برگزیده ها