۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است - برگزیده ها