۱۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است - برگزیده ها