۱۴۹ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است - برگزیده ها