۱۴۸ میلیون و ۸۷۲ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است - برگزیده ها