۱۳ هزار قوطی شیرخشک رژیمی تحویل داروخانه ها شد - برگزیده ها