۱۳ درصد از سرانه سلامت سهم پرستاری خواهد بود - برگزیده ها