۱۲ نفر کاندیدای پست ریاست فدراسیون تیراندازی شدند/ دادگر هم ثبت نام کرد - برگزیده ها