۱۰۴ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است - برگزیده ها