یک پیروزی نادر/ تاد فیلد با «تار» هت تریک کرد - برگزیده ها