یک نماینده مجلس: دولت مردم را با تصمیمات خود همراه کند - برگزیده ها