یک نقره و یک برنز نمایندگان ایران در پومسه قهرمانی جهان - برگزیده ها