یک تحرک داغ در سال ۲۰۲۳ در انتظار روابط سوریه و ترکیه - برگزیده ها